“නරි බෑනා“ හි එන යාචකයාගේ ගීතය


නාට්‍ය: නරි බෑනා
බොහෝ ඉස්සර අපේ ගම්වල
සමාදානය සතුට තිබුනා
බණ දහම් බෝ සොඳින් පිළි පැද
මිනිස්සුන් හරි හොඳින් හිටියා

සතා සීපා කියා නොබලා
යුක්තියට හැමදේම කෙරුවා
අරාවුල් නෙක ඇතිවුනේ මුත්
කිසිම කළබලයක් කලේ නෑ

නිවි හැනිල්ලේ තෝර බේරා
ගන්න වෑයම් කලා හැමවිට
ඒ නිසාදෝ වෙන්නැ ඉස්සර
කැලේ සත්තුත් කතා කෙරුවේ

අනේ ඒ කල හැටි සොබාවක්
පෙනේ නම් දැන් අපේ දෑසට

රචනය හා නිෂ්පාදනය: දයානන්ද ගුණවර්ධන
සංගීතය: ලයනල් අල්ගම
මුල්ම දර්ශනය: 1960-නොවැම්බර්-04, තර්ස්ටන් විද්‍යාලය
මෙම සංරක්ෂිත දර්ශනය: 2007, ලයනල් වෙන්ට් රඟහල
රංගනය: විජය නන්දසිරි
සමූහ ගායනය: කාන්ති ජයවික්‍ර‍, සුජාන් නිසංකා, ජයනාත් බණ්ඩාර, ඉන්දික ජයසිංහ, කුමාර ලියනගේ
සංගීතය මෙහෙයවීම: රංජිත් බාලසූරිය

Comments are closed.