තුන්වෙනි සීනුව – දයානන්ද ගුණවර්ධන නාට්‍ය පිළිබඳ කථිකාව


අද තුන්වෙනි සීනුව රෑපවාහිනී වැඩසටහනට, දයානන්ද ගුණවර්ධනයන්ගේ නාට්‍ය පිළිබඳ කථිකාවට දායකත්වය:

– රෝහණ බැද්දගේ මහතා
– මහාචාර්ය සරත් විජේසුරිය මහතා
– ජැක්සන් ඇන්තනි මහතා
– මෙහෙයවීම භානු ප්‍රසන්න

නිෂ්පාදනය – යංග් ඒෂියා TV

Comments are closed.